تبریز: خیابان ارک جدید، ساختمان یونس، طبقه اول   

          

  تلفن تماس: 04135549472   09334110100     

            

            dr.yrezaei@yahoo.com